Splošni pogoji in Zahteva o začetku storitve plesnega tečaja

SPLOŠNI POGOJI – Kazina d.o.o.
1. Splošno
Splošni pogoji družbe Kazina d.o.o. (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Kazine d.o.o (v nadaljevanju Plesna šola Kazina) in zavezujejo vsakega, ki je s Plesno šolo Kazina v pogodbenem razmerju.

Nastop pogodbenega razmerja
Stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.kazina.si za izbrani tečaj. Stranka lahko prijavnico odda le v primeru, da se strinja s Splošnimi pogoji, Politiko o varovanju zasebnosti, Plačilnimi pogoji in Zahtevo o začetku storitve plesnega tečaja. Na podlagi prijavnice Plesna šoka Kazina pripravi ponudbo in jo po elektronski pošti pošlje stranki. Pogodbeno razmerje med Plesno šolo Kazina kot ponudnikom in izvajalcem storitev ter stranko kot sprejemnikom ponudbe nastane, ko Plesna šola Kazina prejeme izjavo stranke, da ponudbo sprejema, oziroma, ko stranka v na ponudbi določenem roku plača šolnino. Obisk katerekoli vaje tečaja je mogoč le v primeru, da stranka izpolni prijavnico in poravna šolnino skladno z rokom plačila in v navedenem znesku na prejetem predračunu.
Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.
V prijavnici mora stranka navesti tudi podatke o plačniku storitev, ki je lahko tudi druga fizična oz. pravna oseba. V kolikor plačnik storitev, ki ni stranka, ne plača storitev, je stranka zavezana plačati vse storitve, ki jih plačnik Plesni šoli ni poravnal.

Odstop od pogodbenega razmerja
Stranka, ki s Plesno šolo Kazina na daljavo sklene pogodbo o izvedbi plesnega tečaja ima pravico, da v 14 dneh od pričetka pogodbenega razmerja obvesti Plesno šolo Kazina, da odstopa od pogodbe ne, da bi ji bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Plesna šola Kazina bo skladno z razpisanim začetkom termina pričela izvajati plesni tečaj. Ker se začetek termina tečaja lahko prične že v času 14 dnevnega odstopnega roka, se mora stranka ob vpisu z izrecno pisno zahtevo strinjati, da plesni tečaj skladno z razpisanim terminom Plesna šola Kazina izvaja že v odstopnem roku.
Izjavo stranka poda tako, da pri oddaji prijavnice preko spletne strani www.kazina.si označi okence pri izjavi, da se strinja, da se storitev plesnega tečaja prične izvajati v času, ko že teče odstopni rok.
Če stranka odstopi od pogodbene obveznosti po tem, ko se je strinjala s tem, da Plesna šola Kazina izvaja storitev plesnega tečaja v času 14 dnevnega odstopnega roka, plača Plesni šoli Kazina znesek, ki je sorazmeren z opravljeno storitvijo do dneva (v tem 14 dnevnem roku) obvestitve plesne šole Kazina o odstopu od pogodbe, sorazmeren znesek razlike neopravljenih vaj pa ji Plesna šola Kazina povrne.
Znesek, ki je vplačan pred časom začetka tečaja lahko stranka dobi povrnjenega v celoti v kolikor že pred obiskom prve vaje razpisanega tečaja želi povračilo zneska tečaja.
Obrazec za odstop od pogodbenega razmerja je na naslednji povezavi https://www.kazina.si/wp-content/uploads/2020/06/Izjava-o-odstopu-od-pogodbe-v-14-dnevnem-pogodbenem-roku.pdf. Lahko pa nam pošljete samo obvestilo na mail info@kazina.si.

Postopek vpisa
Stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.kazina.si. Prijavnico stranka lahko odda, ko potrdi, da strinja s Splošnimi pogoji in potrdi Izjavo o zahtevi pričetka storitve plesnega tečaja. Ker so vsi pogoji del sestavni del pogodbe vas naprošamo, da si jih skrbno preberete.

2. Informacije in svetovanje
O pričetku in trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj ter ceni tečajev se lahko dobijo informacije:
• na spletni strani Plesne šole Kazina www.kazina.si
• po telefonu 01 421 81 81 ali 031 362 526 v času uradnih ur
• osebno, na vpisnem mestu v času uradnih ur.
Informacija o delovnem času je objavljena na vratih vpisnega mesta in na spletni strani Plesne šole Kazina. V času počitnic uradne ure potekajo v času dežurstva – informacije o urniku dežurstva so na voljo na vratih vpisnega mesta in na spletni strani.
Vse kar je potrebno Plesni šoli Kazina sporočiti v pisni obliki v skladu s temi Splošnimi pogoji, pošljete:
• na e-mail – info@kazina.si ali
• na naslov Kazina, Ljubljana, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana ali Vodnikova 155, 1000 Ljubljana

3. Obdobje izvajanja plesnih programov, tečajev
Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov in tečajev poteka v Plesni šoli Kazina vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev – od 1. septembra do 30. junija. Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov ne poteka v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.

4. Vpis v celoletne plesne programe za otroke
V celoletni plesni program za otroke se otroka vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.
Celoletni rekreativni plesni program za otroke in plačilo šolnine za ta program je razdeljeno na vec placilnih obdobij.
Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo šolnine za obdobje po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Šolnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe za otroke, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina. Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvi vaji plesnega programa za otroka v posameznem četrtletju. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.
Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.
V kolikor po vpisu in obisku prve uvodne vaje otrok ne želi več obiskovati plesnega programa za otroke, lahko stranka (starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski ali navadni pošti Plesni šoli Kazina. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.
Med letom se lahko otrok izpiše iz plesnega programa na način, da stranka (starši, skrbniki) o navedenem pisno obvestijo Plesno šolo Kazina po elektronski ali navadni pošti najmanj 7 dni pred iztekom posameznega obdobja.
V celoletni program za otroke se vpisuje samo do polne zasedenosti plesnega programa.
Plesni program za otroke se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih otrok. V kolikor se plesni program ne izvede, se plačane šolnine strankam v celoti vrnejo. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico odpovedi program na dan in uro pričetka prve vaje programa.

5. Vpis v plesne tečaje za mladino in odrasle
V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.
Plesni tečaji za mladino in odrasle se izvajajo po sklopih. Število zaporednih vaj od razpisanega datuma pričetka posameznega sklopa je določeno ob razpisu tečaja. Po sklopih se plačuje tudi šolnina za te plesne tečaje.
Po oddaji prijavnice prejmeta udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo šolnine za posamezni sklop vaj plesnega tečaja po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Šolnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za plesne tečaje in mladino, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina. Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvi vaji v posameznem sklopu plesnega tečaja. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.
Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.
V kolikor po vpisu in obisku prve uvodne vaje posameznega sklopa plesnega tečaja, udeleženec ne želi več obiskovati plesnega tečaja, lahko pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski ali navadni pošti Plesni šoli. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.
Med letom se lahko udeleženec izpiše iz plesnega tečaja na način, da o navedenem pisno obvesti Plesno šolo po elektronski ali navadni pošti najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj.
V plesni tečaj se vpisuje samo do polne zasedenosti plesnega tečaja.
Plesni tečaj se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih udeležencev. V kolikor se plesni tečaj ne izvede, se plačane šolnine udeležencem v celoti vrnejo. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje tečaja.

6. Vpis v pripravljalne skupine
V pripravljalne skupine se lahko udeleženci vpišejo na podlagi predhodnega povabila Plesne šole Kazina v posamezno pripravljalno ali selekcijsko skupino ter z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.
Z vpisom v pripravljalno skupino se udeleženec zaveže obiskovati redne treninge celo šolsko leto.
Vpis v pripravljalne skupine velja za celo sezono, v obsegu vaj, ki je določen vsakokrat v septembru. Plačila rednih programov – letne šolnine – se izvede v desetih mesečnih obrokih in sicer enkrat mesečno do prve vaje v mesecu za tekoči mesec. Šolnina se zaračuna skladno z veljavnim cenikom posameznih pripravljalnih skupin, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina.
Šolnina se plačuje na podlagi mesečno izstavljenega predračuna, ki ga udeleženec oz. plačnik prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Udeleženec oz. stranka je šolnino dolžna plačati pred pričetkom prve redne vaje v posameznem mesecu za tekoči mesec. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje v mesecu, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.
Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.
Med letom je izpis iz pripravljalne ali selekcijske skupine mogoč samo v primeru višje sile (poškodba, dolgotrajna bolezen, ipd.), sicer izpis tekom leta ni mogoč.

7. Način plačila
Šolnina in ostali stroški se lahko poravnajo na vpisu Plesne šole Kazina osebno z gotovino, s karticami BA, MAESTRO, KARANTA in EUROCARD ali z nakazilom (potreben je sklic) na transakcijski račun Kazine d.o.o. SI56 6100 0002 4026 374 (Delavska hranilnica) ali SI56 0201 7001 1576 961 (NLB d.d.) in preko SEPA direktne obremenitve (pri plačilu redne mesečne šolnine).
Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali, bodo obravnavani v ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral.

8. Plačilni pogoji in cenik storitev
Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem mestu, objavljeni pa so tudi na spletni strani Plesne šole www.kazina.si. Plačilne pogoje in cenik objavi Plesna šola Kazina vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

9. Upoštevanje odsotnosti
Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih in pod pogoji, ki so določeni v Plačilnih pogojih Kazine d.o.o..
Na kakšen način je potrebno postopati v primeru odsotnosti, je podrobno opredeljeno v Plačilnih pogojih Kazine d.o.o., ki jih Plesna šola Kazina objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto.

10. Odgovornost in zavarovanje
Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih Plesne šole Kazine je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Plesna šola Kazina zanjo ne nosi nobene odgovornosti.
Kakršnakoli oblika zavarovanja ni vključena v ceno šolnine. Za zavarovanja, kot npr. nezgodno, odhodi v tujino, treningi, vaje,… poskrbite sami.
Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, o katerih ga Kazina obvesti v
Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu, da Plesna šola Kazina izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev, za kar Plesna šola Kazina ne prevzema civilnopravne ali kazenske odgovornosti in se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa okuzb zoper Plesno šolo Kazina.

11. Obisk plesnih vaj in treningov
Na vajo ali trening se pride vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam je svetovano ob vpisu oz.s strani plesnega učitelja oz. trenerja. Z delom se pričenja točno, z zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.
Cicibane in šolarje starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva Plesna šola nima organiziranega, zato odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela – to je v času plesne vaje ali treninga.

12. Dvorane, ure
Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in tečajev.

13. Trajanje programa, tečaja in posamezne vaje
Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev. V splošnem velja, da potekajo plesni programi za otroke v obliki celoletnega dela – razdeljeni na obdobja, ki obsegajo 4, 8, 9 ali 10 vaj ali na posamezne mesece, ter, da plesni tečaji za odrasle potekajo v sklopih vaj, ki obsegajo 8 vaj oz. število vaj, kot je to določeno v razpisu tečajev.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60, 75 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut.

14. Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov
Plesna šola Kazina skrbi za varnost osebnih podatkov svojih strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.
Plesna šola Kazina od udeležencev za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke udeleženca: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in podatke o plačniku: ime in priimek, številka mobilnega telefona in elektronski naslov.
S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Kazine d.o.o.« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa, se udeleženec strinja in daje soglasje, da Plesna šola Kazina osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Plesne šole Kazina ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se udeleženec nahaja.
S potrditvijo soglasja udeleženec izrecno izjavlja:
• da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
• je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Plesna šola Kazina, kongresni trg 1, 1000 Ljubljana ali z elektronskim sporočilom na naslov info@kazina.si,
• da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
• da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani Plesne šole Kazina in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
• da je seznanjen, da Plesna šola Kazina osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,
• da je seznanjen, da programi Plesne šole Kazina potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
• da je seznanjen, da »Politika o varovanju zasebnosti – Kazina d.o.o.« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.
15. Varstvo avtorske pravice
Vsebina učnih programov Kazine je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Plesni šoli Kazina. Udeležence obveščamo, da snemanje koreografij in učnih programov Kazine ni dovoljeno, prav tako se dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Kazine ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Plesne šole Kazina.

16. Urnik
Plesna šola Kazina se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim programom, v času in na lokaciji razpisanih programov in tečajev. V primeru odsotnosti učitelja Plesna šola Kazina poskrbi za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).

17. Uporaba dvoran
Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Plesni šoli. Tečajniki oz. udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje oz. treninga ob prisotnosti učiteljev. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

18. Čistoča dvoran in odnos do prostorov
V dvorane tečajniki oz. udeleženci vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do vse lastnine v prostorih Plesne šole Kazina. V primeru poškodovanja katerekoli lastnine Plesne šole Kazina, poškodovalec Plesni šoli Kazina odgovarja za vso povzročeno škodo in jo je dolžan Plesni šoli Kazina tudi povrniti.

V Kazini v Šiški so tečajniki oz. udeleženci dolžni spoštovati Hišni red, ki je objavljen na vratih vseh dvoran.

V primeru neupoštevanja predhodno navedenih pravil, lahko učitelj tečajnika oz. udeleženca zahteva, da zapusti dvorano. V tem primeru stranka ne more zahtevati povračila denarja.

19. Garderoba
Soba za garderobo se nahaja ob koncu hodnika na levo od vhoda, na delu ožjega hodnika levo od vhoda v vseh dvoranah in ni varovana.
Stvari lahko v garderobi in na drugih mestih namenjenih garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisnem mestu.

20. Pozabljene stvari
Za pozabljene stvari Plesna šola ne odgovarja. Vse najdene vrednejše predmete se shranjuje na vpisnem mestu.

21. Trgovina
Plesna šola Kazina prodaja izdelke – artikle namenjene plesu v spletni trgovini. Pogoji nakupa so navedeni v spletni trgovini.

22. Obveščanje o izvajanju aktivnosti
Plesna šola Kazina po elektronski pošti na vse naslove navedene v prijavnico občasno obvešča udeležence o izvajanju aktivnosti v zvezi z redno in dodatno ponudbo Plesne šole Kazina.

23. Snemanje in fotografiranje
Plesna šola Kazina plesne vaje, javne nastope in tekmovanja, lahko zvočno in slikovno snema ali fotografira za promocijske in reportažne namene – objavo v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih. Svoje morebitno nestrinjanje za zvočno in slikovno snemanje ali fotografiranje plesnih vaj nam sporočite ob vpisu na info@kazina.si.
Vaje, na katere povabimo tudi starše so odprte za javnost in se lahko snemajo. Večje prireditve v organizaciji Plesne šole Kazina, ter promocijski nastopi, se snemajo za promocijske namene in objavo v medijih, družbenih medijih in spletnih straneh.

24. Nagradne igre
Plesna šola Kazina občasno organizira nagradne igre. Pogoji so objavljeni ob razpisu igre v skladu z zakonodajo.

25. Zavarovanje
Kakršnakoli oblika zavarovanja ni vključena v ceno šolnine. Za zavarovanja, kot npr nezgodno, odhodi v tujino, treningi, vaje,… poskrbite sami.

26. Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in izpolnjuje svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožbo oddate preko e – poštnega naslova info@kazina.si, ali pisno na naslov ponudnika Plesna šola Kazina, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana. Postopek pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in ga poduči o možnostih nadaljnjega reševanja spora.
V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:
1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s »Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.
Elektronska povezava na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL
2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču glede na stalno prebivališče kupca.

KAZINA d.o.o. / avgust 2022

 

Splošni pogoji Kazina d.o.o., Ljubljana