Splošni pogoji

Splošni pogoji Kazina d.o.o., Ljubljana

SPLOŠNI POGOJI – Kazina d.o.o.

 

1. Splošno

Splošni pogoji družbe Kazina d.o.o. (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Kazine d.o.o (v nadaljevanju Plesna šola Kazina) in zavezujejo vsakega, ki je s Plesno šolo Kazina v pogodbenem razmerju.

Nastop pogodbenega razmerja
Pogodbeno razmerje med Plesno šolo Kazina, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.kazina.si. Prijavnice stranka ne more oddati, v kolikor se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med Plesno šolo in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.

V prijavnici mora stranka navesti tudi podatke o plačniku storitev, ki je lahko tudi druga fizična oz. pravna oseba. V kolikor plačnik storitev, ki ni stranka, ne plača storitev, je stranka zavezana plačati vse storitve, ki jih plačnik Plesni šoli ni poravnal.


2. Informacije in svetovanje 

O pričetku in trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj ter ceni tečajev se lahko dobijo informacije:
• na spletni strani Plesne šole Kazina www.kazina.si
• po telefonu 01 421 81 81 ali 031 362 526 v času uradnih ur
• osebno, na vpisnem mestu v času uradnih ur.

Informacija o delovnem času je objavljena na vratih vpisnega mesta in na spletni strani Plesne šole Kazina. V času počitnic uradne ure potekajo v času dežurstva – informacije o urniku dežurstva so na voljo na vratih vpisnega mesta in na spletni strani.

Vse kar je potrebno Plesni šoli Kazina sporočiti v pisni obliki v skladu s temi Splošnimi pogoji, se lahko pošilja:
• na naslov Kazina, Ljubljana, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana ali
• na e-mail – info@kazina.si


3. Obdobje izvajanja plesnih programov, tečajev

Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov in tečajev poteka v Plesni šoli Kazina vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev – od 1. septembra do 30. junija. Dejavnost izvajanja rednih plesnih programov ne poteka v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic, razen, če je tak dogovor z vsemi tečajniki programa.


4.
Vpis v celoletne plesne programe za otroke

V celoletni plesni program za otroke se otroka vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.

Celoletni rekreativni plesni program za otroke in plačilo šolnine za ta program je razdeljeno na 4 četrtletja.

Po oddaji prijavnice prejme udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo šolnine za četrtletje po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Šolnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za celoletne plesne programe za otroke, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina. Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvi vaji plesnega programa za otroka v posameznem četrtletju. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.

V kolikor po vpisu in obisku ene uvodne vaje otrok ne želi več obiskovati plesnega programa za otroke, lahko stranka (starši, skrbniki) pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski ali navadni pošti Plesni šoli Kazina. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko otrok izpiše iz plesnega programa na način, da stranka (starši, skrbniki) o navedenem pisno obvestijo Plesno šolo Kazina po elektronski ali navadni pošti najmanj 7 dni pred iztekom posameznega četrtletja.

V celoletni program za otroke se vpisuje samo do polne zasedenosti plesnega programa.

Plesni program za otroke se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih otrok. V kolikor se plesni program ne izvede, se plačane šolnine strankam v celoti vrnejo. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico odpovedi program na dan in uro pričetka prve vaje programa.


5.
Vpis v plesne tečaje za mladino in odrasle

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.

Plesni tečaji za mladino in odrasle se izvajajo po sklopih. Število zaporednih vaj od razpisanega datuma pričetka posameznega sklopa je določeno ob razpisu tečaja. Po sklopih se plačuje tudi šolnina za te plesne tečaje.

Po oddaji prijavnice prejmeta udeleženec oz. plačnik storitve predračun za plačilo šolnine za posamezni sklop vaj plesnega tečaja po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Šolnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom za plesne tečaje in mladino, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina. Šolnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na predračunu oz. pred udeležbo na prvi vaji v posameznem sklopu plesnega tečaja. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.

V kolikor po vpisu in obisku ene uvodne vaje posameznega sklopa plesnega tečaja, udeleženec ne želi več obiskovati plesnega tečaja, lahko pisno odstopi od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski ali navadni pošti Plesni šoli. V tem primeru se račun stornira, plačniku pa se vrne celoten znesek plačila.

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega tečaja na način, da o navedenem pisno obvesti Plesno šolo po elektronski ali navadni pošti najkasneje 7 dni po prenehanju obiskovanja vaj.

V plesni tečaj se vpisuje samo do polne zasedenosti plesnega tečaja.

Plesni tečaj se izvede ob pogoju zadostnega števila vpisanih udeležencev. V kolikor se plesni tečaj ne izvede, se plačane šolnine udeležencem v celoti vrnejo. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje tečaja.


6. Vpis v pripravljalne in selekcijske skupine

V pripravljalne in selekcijske skupine se lahko udeleženci vpišejo na podlagi predhodnega povabila Plesne šole Kazina v posamezno pripravljalno ali selekcijsko skupino ter z izpolnitvijo prijavnice z ustreznimi podatki in oddajo le-te preko spletne strani www.kazina.si.

Z vpisom v pripravljalno skupino se udeleženec zaveže obiskovati redne treninge celo šolsko leto.

Z vpisom v selekcijsko skupino se udeleženec zaveže:
– obiskovati redne treninge celo šolsko leto
– obiskovati dodatne treninge v okviru priprav na nastop na plesnih festivalih in tekmovanjih
– sodelovati na vseh plesnih festivalih in tekmovanjih po programu skupine.

Ob vpisu v selekcijsko skupino se udeleženec oz. plačnik zaveže, da bo redno – do roka plačila navedenega na predračunu, poravnal vse nastale finančne obveznosti po programu skupine.

Vpis v pripravljalne in selekcijske skupine velja za celo tekmovalno sezono, v obsegu vaj, ki je določen vsakokrat v septembru. Plačila rednih programov – letne šolnine – se izvede v desetih mesečnih obrokih in sicer enkrat mesečno do prve vaje v mesecu za tekoči mesec. Šolnina se zaračuna skladno z veljavnim cenikom posameznih pripravljalnih in selekcijskih skupin, ki je objavljen na spletni strani Plesne šole Kazina.

Šolnina se plačuje na podlagi mesečno izstavljenega predračuna, ki ga udeleženec oz. plačnik prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici. Udeleženec oz. stranka je šolnino dolžna plačati pred pričetkom prve redne vaje v posameznem mesecu za tekoči mesec. V kolikor je bilo plačilo izvedeno preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred rokom plačila navedenim na predračunom oz. pred obiskom prve vaje v mesecu, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji predložiti dokazilo o plačilu. Ob plačilu na vpisu v Kazini, se po plačilu šolnine plačniku izda račun v papirni obliki. Ob plačilu z bančnim nakazilom, Plesna šola Kazina po prejemu plačila izda račun, ki ga udeleženec oz. plačnik storitve prejmeta po elektronski pošti na naslov(e) naveden(e) v prijavnici.

Na vaji ste lahko prisotni le ob poravnani šolnini pred obiskom prve vaje.

Tekom leta je izpis iz pripravljalne ali selekcijske skupine mogoč samo v primeru višje sile (poškodba, dolgotrajna bolezen, ipd.), sicer izpis tekom leta ni mogoč.


7. Način plačila 

Šolnina in ostali stroški se lahko poravnajo na vpisu Plesne šole Kazina osebno z gotovino, s karticami BA, MAESTRO, KARANTA in EUROCARD ali z nakazilom (potreben je sklic) na transakcijski račun Kazine d.o.o. SI56 0201 7001 1576 961 in preko SEPA direktne obremenitve (pri plačilu redne mesečne šolnine).

Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali, bodo obravnavani v  ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki jo bo uporabnik izbral.


8. Plačilni pogoji in cenik storitev

Strankam so plačilni pogoji in cenik storitev na voljo na vpisnem mestu, objavljeni pa so tudi na spletni strani Plesne šole www.kazina.si. Plačilne pogoje in cenik objavi Plesna šola Kazina  vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto. Plesna šola Kazina si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti preko elektronske pošte, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.


9.
Upoštevanje odsotnosti 

Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih in pod pogoji, ki so določeni v Plačilnih pogojih Kazine d.o.o..

Na kakšen način je potrebno postopati v primeru odsotnosti, je podrobno opredeljeno v Plačilnih pogojih Kazine d.o.o., ki jih Plesna šola Kazina objavi vsako šolsko leto sproti najkasneje do 25.8. za novo šolsko leto.


10. Odgovornost in zavarovanje 

Udeležba na plesnih vajah in treningih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.


11. Obisk plesnih vaj in treningov

Na vajo ali trening se pride vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam je svetovano ob vpisu oz. s strani plesnega učitelja oz. trenerja. Z delom se pričenja točno, z zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.

Cicibane in šolarje starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva Plesna šola nima organiziranega, zato odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela – to je v času plesne vaje ali treninga.


12.
Dvorane, ure 

Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in tečajev.


13. Trajanje programa, tečaja in posamezne vaje 

Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev. V splošnem velja, da potekajo plesni programi za otroke v obliki celoletnega dela – razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8, 9 ali 10 vaj ali na posamezne mesece, ter, da plesni tečaji za odrasle potekajo v sklopih vaj, ki obsegajo 8 vaj oz. število vaj, kot je to določeno v razpisu tečajev.

Število vaj tedensko (enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko) in trajanje vaje (45, 60, 75 ali 90 minut dela) je navedeno v razpisu. Potreben odmor traja največ 5 minut.


14. Urnik 

Plesna šola Kazina se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim programom, v času in na lokaciji razpisanih programov in tečajev. V primeru odsotnosti učitelja Plesna šola Kazina poskrbi za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).

15. Uporaba dvoran 

Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Plesni šoli. Tečajniki oz. udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje oz. treninga ob prisotnosti učiteljev. Učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu. Člani selekcij uporabljajo dvorane na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.


16. Čistoča dvoran in odnos do prostorov 

V dvorane tečajniki oz. udeleženci vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do vse lastnine v prostorih Plesne šole Kazina. V primeru poškodovanja katerekoli lastnine Plesne šole Kazina, poškodovalec Plesni šoli Kazina odgovarja za vso povzročeno škodo in jo je dolžan Plesni šoli Kazina tudi povrniti.

V Kazini v Šiški so tečajniki oz. udeleženci dolžni spoštovati Hišni red, ki je objavljen na vratih vseh dvoran.

V primeru neupoštevanja predhodno navedenih pravil, lahko učitelj tečajnika oz. udeleženca zahteva, da zapusti dvorano. V tem primeru stranka ne more zahtevati povračila denarja.


17. Garderoba

Soba za garderobo se nahaja ob koncu hodnika na levo od vhoda, na delu ožjega hodnika levo od vhoda v vseh dvoranah in ni varovana.

Stvari lahko v garderobi in na drugih mestih namenjenih garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisnem mestu.


18. Pozabljene stvari 

Za pozabljene stvari Plesna šola ne odgovarja. Vse najdene vrednejše predmete se shranjuje na vpisnem mestu.


19.
Trgovina

Plesna šola Kazina prodaja izdelke – artikle namenjene plesu v spletni trgovini. Pogoji nakupa so navedeni v spletni trgovini.


20. Obveščanje o izvajanju aktivnosti

Plesna šola Kazina po elektronski pošti na vse naslove navedene v prijavnico občasno obvešča udeležence o izvajanju aktivnosti v zvezi z redno in dodatno ponudbo Plesne šole Kazina.


21.
Nagradne igre

Plesna šola Kazina občasno organizira nagradne igre. Pogoji so objavljeni ob razpisu igre v skladu z zakonodajo.

Kazina d.o.o. / julij 2019