Splošni pogoji – Društvo Kazina

1. Splošno

Pogoji določajo pravila in pogoje članstva, pravila in pogoje sodelovanja v programih Društva Kazina (v nadaljevanju Kazina) ter ostala medsebojna razmerja ter pravice in dolžnosti članov Kazine.

2. Informacije

Informacije so dostopne:
– na spletnih straneh www.kazina.si,
– preko elektronske pošte info@kazina.si,
– s povratno pošto, v primeru prispele pošte na naslov: Društvo Kazina, Kongresni trg 1 1000 Ljubljana,
– po telefonu 031/362-526 ali 01/421-81-81 v času uradnih ur,
– osebno, na vpisu Kazine v času uradnih ur.
Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani www.kazina.si.

3. Pravila in pogoji članstva ter sodelovanja v ponujenih programih

Članstvo v Društvu Kazina je osebno in prostovoljno.

Član Kazine lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme določila Statuta Društva Kazina. Pod enakimi pogoji članstva lahko postane član Kazine tudi tuj državljan.

Sprejem v članstvo se opravi s plačilom letne članarine in podpisom Pristopne izjave, ki jo podpiše kandidat za včlanitev oziroma njegov zakoniti zastopnik. Če se včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto (januar – december). V januarju jo je potrebno obnoviti za naslednje leto in velja do 31. decembra.

Članstvo v Kazino je od dne podpisa Pristopne izjave udeleženca sklenjeno za nedoločen čas. S plačilom letne članarine do 31. januarja za tekoče leto se podaljšuje za tekoče koledarsko leto.

Za sodelovanje v programih selekcijskih skupin Kazine, je potrebno poleg članarine plačevati tudi mesečne prispevke (vadnino) po veljavnem Ceniku Kazine. Mesečni prispevek se poravnava mesečno vnaprej, najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za naslednji mesec.

Mesečni prispevek (vadnina) velja za določeno število polnih ur mesečno. Posredno omogoča članom Kazine (skladno s pravili Plesne zveze Slovenije) tudi udeležbo na tekmovanjih v okviru PZS, na katera pa jih Kazina prijavlja samo v primeru poravnanih vseh finančnih obveznosti do Kazine iz kateregakoli naslova.

Razpored plesalk in plesalcev po vadbenih (tekmovalnih – selekcijskih) skupinah predlagajo strokovno usposobljeni trenerji.

S sprejetjem oz. umestitvijo v selekcijsko skupino se član selekcijske skupine zaveže:
– da bo aktivno sodeloval na rednih mesečnih treningih skozi celo tekmovalno sezono (koledarsko leto),
– da bo aktivno sodeloval na dodatnih treningih v okviru priprav za nastope na plesnih tekmovanjih in plesnih festivalih,
– da se bo udeleževal in nastopal na plesnih tekmovanjih in festivalih v domovini in tujini, vse skladno in po programu selekcijske skupine,
– da bo redno (do roka plačil navedenih na predračunih) poravnaval vse finančne obveznosti.

Osnovne informacije v zvezi z dodatnimi stroški povezanimi s pripravo na udeležbo na plesnih festivalih in tekmovanjih v okviru Plesne zveze Slovenije (Pokalni turnirji v modernih tekmovalnih plesih in Državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih) in Mednarodne plesne organizacije (Evropsko in Svetovno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih) za člane Društva Kazina vsako leto zberemo v Obvestilu članom Društva Kazina. Obvestilo članom Društva Kazina je objavljeno na naši spletni strani https://www.kazina.si/plesni-klub/.

Med letom izpis iz selekcijske skupine po lastni odločitvi člana selekcijske skupine ni mogoč, razen v primeru višje sile (poškodba, dolgotrajna bolezen, ipd.), lahko pa se izvede izpis člana iz skupine na podlagi odločitve pristojne osebe s strani Kazine.

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki jih s strani Kazine prejme v primeru višje sile o spremenjenih razmerah.

4. Obdobje izvajanja tečajev / treningov

Redna izobraževalna športna dejavnost izvajanja plesne vadbe in treningov poteka po znanih urnikih vadbe in treningov, vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani Kazine www.kazina.si

V obdobju koledarskega leta se kot dodatek k redni dejavnosti (skladno s planom dela posameznih selekcijskih skupin), izvajajo tudi dodatne aktivnosti, kot so: gostovanja tujih trenerjev, treningi baleta, specialni programi tehnik, dodatni intenzivni kondicijski treningi, večdnevne priprave selekcijskih skupin pred pomembnimi tekmovanji in nastopi v domovini in tujini, ipd.

5. Izključitev odgovornosti

Udeležba na plesni vadbi in treningih ter vseh ostalih aktivnostih Kazine je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov).

V cenah storitev Kazine ni vključen strošek nezgodnih zavarovanj udeležencev, zdravniških pregledov, zavarovanj CORIS, ipd.

Kazina ne prevzema nobenih finančnih ali odškodninskih odgovornosti, zlasti ne za morebitne terjatve fizičnih in pravnih oseb ali za odškodninske zahtevke zaradi morebitne škode, ki bi jo člani Kazine utrpeli v času vadbe, priprav nanjo, tekmovanj, na nastopih in drugih prireditvah, povezanih z dejavnostjo Kazine na območju Slovenije in tujine ter med prevozi na tekmovanja, nastope, seminarje, tematske delavnice ter druge prireditve, povezane z domačo in mednarodno dejavnostjo Kazine.

Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb v Kazini, Kazina ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni zoper Kazino.

6. Cenik storitev

Cenik storitev Kazine je sestavni del teh »Splošnih pogojev Društva Kazina« in je objavljen na spletni strani www.kazina.si, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu na info pultu Kazine.

Kazina si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani, razen v kolikor je določeno, da spremembe pričnejo veljati kasneje.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste:
– Popusti se med seboj ne seštevajo.
– Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa do predvidenega datuma.
– Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti.
– Ob vpisu več oseb iz iste družine velja polna oz. najvišja cena tečaja za osebo, ki tedensko opravi največje število redne vadbe, do popusta pa so upravičene ostale osebe iz družine, ki obiskujejo tečaje v istem vpisnem obdobju.
– Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti predsednika Kazine.

7. Način plačila in plačilni pogoji

Plačilo vadnine in plačilo vseh drugih storitev (npr. individualne ure, izredni treningi, priprave, hotelske namestitve, prevoz, dodatni treningi…), mora udeleženec poravnati do roka plačila z nakazilom na transakcijski račun Kazine ali z gotovino na info točki Kazine, kar je pogoj, da sme udeleženec pristopiti h koriščenju storitev Kazine.

V kolikor je bilo plačilo izvedeno na podlagi izdanega predračuna preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred začetkom novega plačilnega obdobja, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji v novem plačilnem obdobju predložiti dokazilo o plačilu.

Stroški pošiljanja predračunov za poravnavo šolnine in drugih storitev se ne zaračunavajo, stroški obdelave in pošiljanja opomina zaradi neplačila pa se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 5 eur / opomin.

Storitve Kazine lahko koristijo zgolj tisti udeleženci, ki imajo do Kazine poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posameznem plesnem tečaju/treningu ali drugih storitvah lahko prepove.

8. Upoštevanje odsotnosti

Odsotnost z vaj upoštevamo samo v primeru neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, ki je daljša od enega tedna.

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe se udeležencu pri plačilu šolnine na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na info@kazina.si in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi, upošteva celoten čas trajanja odsotnosti v znesku 4,00 eur / polno uro treningov (1. otrok) oz. 3,50 eur / polno uro treningov (2. otrok).
Postopek obdelave podatkov za izvedbo poračuna vadnine zaradi odsotnosti udeleženca iz zgoraj navedenih vzrokov se na podlagi pisne vloge udeleženca oz. starša, skrbnika udeleženca izvede v roku do največ 15 petnajst dni po poteku plačilnega obdobja, v katerem je bil udeleženec odsoten. V postopku se poleg predloženih pisnih dokazil o obdobju upravičene odsotnosti upoštevajo tudi interni podatki Kazine o dejanski prisotnosti udeleženca na tečaju v predmetnem obdobju. Poračun se izvede po zgoraj opisanem sistemu obračunavanja odsotnosti.
Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, obveznosti v šoli, karantena,…) od že vplačane vadnine ne odračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku vadnine. V primeru, da odsotnost sporočite pravočasno (vnaprej ali največ teden dni po odsotnosti) na info@kazina.si, lahko za vsako vplačano in neizkoriščeno vajo izkoristite obisk ene vaje kateregakoli programa v Kazini.
Obiska ne morete izkoristiti za sodelovanje na vaji novega plačilnega obdobja skupine v katero ste (bili) vpisani, na poletnih tečaji in tečajih, ki niso del rednega letnega programa Kazine. Obisk morate izkoristiti najkasneje do 24.6. v tekočem šolskem letu.

9. Izvajanje dejavnosti v primerih višje sile

V primeru, da je v veljavi prepoved izvajanja plesnega pouka v prostorih Kazine in izvedba plesnih vaj in treningov v dvorani ni mogoča, Kazina pisno obvesti svoje člane o prehodu na izvajanje vaj in treningov po prilagojenem programu preko Zooma v živo po rednem urniku skupin in jih seznani s pogoji izvedbe. Udeležencem za to obdobje pri plačilu vadnine priznamo 20% popust. V kolikor udeleženec v postavljenem roku ne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati Online tečajev, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe Online tečajev.

10. Kodeks vedenja in odgovornosti do prostorov, opreme in predmetov

– Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 do 10 minut pred začetkom vaje in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani Kazine pri vpisu oziroma s strani trenerjev. Udeleženec prihaja točno in ne moti poteka treningov.
– Udeleženec se mora v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v garderobi pred plesno dvorano oz. jih lahko izključno v svoji vrečki lahko prinese v dvorano.
– Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) lahko udeleženec odloži na omarico v plesni dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Kazina ne nosi kakršne koli odgovornosti.
– V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk, tj. bidonov), gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do opreme v prostorih Kazine. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. Kazina v tem primeru udeležencu ni dolžna vrniti deleža vadnine ali celotne vadnine.
– V Kazini v Šiški so tečajniki oz. udeleženci dolžni spoštovati Hišni red, ki je objavljen na vratih vseh dvoran.
– V primeru neplačila vadnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle vadnine.

11. Uporaba dvoran

Zasedenost dvoran je znana na info točki in trenerjem Kazine. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti trenerjev, trenerji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.

Tekmovalci Kazine uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku Kazine.

12. Individualne ure

Storitev »Individualne ure« s solistom, plesnim parom ali skupino, je potrebno napovedati in plačati po prejetem predračunu. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Vplačila ob kasnejših odjavah Kazina zaračuna v polnem znesku.

13. Varstvo avtorske pravice

Vsebina plesnih treningov Kazine je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Kazini. Snemanje koreografij, plesnih treningov in učnih programov Kazine s strani udeležencev, njihovih staršev ali tretjih oseb ni dovoljeno.

14. Pogoji uporabe spletnih strani Kazine

Lastnik in skrbnik spletnih strani kazina.si, spletnih portalov ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je Kazina d. o. o., Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

Kazina d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah Kazine.

Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Kazine se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije Kazine d.o.o. uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani Kazine.

15. Povezave z družbenimi omrežji

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram, You Tube, Tik Tok), ki se nahaja na spletni strani www.kazina.si, lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov Kazine na družbenih omrežjih. Klik na te gumbe družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.

16. Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Kazina nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki Kazina upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov Kazine med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem Kazina uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Kazina od uporabnikov (udeležencev oz. njihovih zakonitih zastopnikov) za namene vpisa v Društvo Kazina, razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja in arhiviranja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

Podani osebni podatki se hranijo trajno, občasno pa posredujejo Plesni zvezi Slovenije (skladno z določili tekmovalnih in ostalih pravil PZS) ter Športni zvezi Ljubljane in javnim institucijam (zaradi urejanja statusnih pravic članov ).

Kazina izvaja obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88, »GDPR«).

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Društva Kazina« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med udeležencem in Kazino, se udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik strinja in daje soglasje, da Kazina osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa v Kazino, razporejanja v vadbene skupine, za strokovne analize, obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, z namenom evidentiranja prijav na tekmovanja in rezultatov s tekmovanj, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se udeleženec nahaja, v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Bolera ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik (tj. udeleženec) nahaja.

S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja:
– da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
– da je seznanjen, da se bodo dani osebni podatki obdelovali s strani Kazine ter bodo občasno posredovani pristojnim državnim in/ali nevladnim institucijam, ne pa tudi tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
– da je seznanjen, da se podatki hranijo trajno,
– da je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov oziroma osebnih podatkov otroka ali poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov oziroma osebnih podatkov otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Društvo Kazina, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana ali z elektronskim sporočilom na naslov info@kazina.si,
– da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
– da je seznanjen, da se v primeru podanega zahtevka za blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov njegovega otroka, njegovo članstvo/članstvo otroka v Kazino avtomatično prekine,
– da je seznanjen, da programi Kazine potekajo v objektu z video nadzornim sistemom.

17. Prenehanje članstva

Članstvo v Društvu Kazina preneha:
– z izstopom,
– s črtanjem,
– z izključitvijo,
– s smrtjo.
S prenehanjem članstva prenehajo vse pravice člana Kazine.

Član izstopi prostovoljno, ko poda organom Kazine pisno izjavo o izstopu. Tak izstop člana ne razbremeni preteklih in tekočih finančnih obveznosti do Kazine. Za aktivnega tekmovalca je izstopni rok določen z registracijskim pravilnikom nacionalne panožne zveze (PZS) in s pisnim dogovorom o medsebojnih obveznostih Kazine in aktivnega tekmovalca. Kazina na podlagi pisnega zahtevka za izpis udeležencu izda izpisnico, ob pogoju, da ima udeleženec poravnane vse finančne in morebitne ostale obveznosti do Kazine

Član se črta iz članstva Kazine, če kljub opominu ne poravna članarine v predpisanem roku. Črtani član ima pravico do ponovnega članstva v Kazini, poravnati pa mora zaostale obveznosti in članarino.

Člana se izključi iz Kazine, če krši pravice in dolžnosti člana Kazine ali če zavestno ravna v nasprotju s cilji, načeli in interesi delovanja Kazine

18. Veljavnost splošnih pogojev

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati dne 18.8. 2022 z objavo na spletni strani Kazine www.kazina.si in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb, vsakokrat objavljeni veljavni splošni pogoji pa so udeležencem na voljo tudi na info točki Kazine.

Udeleženci so dolžni spremljati spletno stran Kazine glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila udeležencem, pri čemer začnejo spremenjeni splošni pogoji z dnem objave na spletni strani www.kazina.si neposredno učinkovati in se pogodbena razmerja nadaljujejo pod spremenjenimi pogoji.

Ljubljana, dne 18.8.2022

Marko Vodnik, predsednik